KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI DESTEKLERİ

KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI DESTEKLERİ

İleri Girişimci Programının amacı, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörlerle imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısını arttırmak, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamın teşvik etmektir. İleri girişimci, gerçek kişi ya da sermaye şirketi olabilir.

İleri girişimcilere sağlanan başlıca destekler, kuruluş desteği, performans desteği, genç, engelli, kadın, gazi ve 1.dereceden şehit yakını desteği,  makine, teçhizat ve yazılım destekleri ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği olarak olarak 5 şekilde yapılmaktadır. Bu desteğin alınabilmesi için, geri ödemesiz olarak gerçek kişi ve sermaye şirketi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca, İleri Girişimci Programını alacak girişimcinin kurduğu işletmelerin Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olması ve girişimcinin kurduğu ve Başkanlık tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet göstermesi gerekmektedir. İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler tercih etmeleri durumunda Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir. Girişimcinin, program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az %50 olması ve program süresinde ortaklık payının %50’nin altına düşmemesi gerekmektedir.

Kuruluş desteği, gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere ise 10.000 TL şeklinde verilecektir.

Geleneksel girişimciden farklı olarak sağlanan Makine, teçhizat ve makine desteği, işletmenin teknoloji düzeyine göre değişiklik arz etmektedir. Düşük ya da orta düşük teknoloji ile faaliyet gösteren işletmelere 100.000 TL, orta yüksek teknoloji ile faaliyet gösteren işletmelere 200.000 TL, yüksek teknoloji ile faaliyet gösteren işletmelere 300.000 TL geri ödemesiz olarak sağlanacak olup destek oranı %75 olacaktır. Ancak, destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek destek oranı %90’ çıkarılacaktır.

Performans desteği ise toplam prim gün sayısını temel alan yeni bir kavram olup önemli ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, 2 yıllık proje süresi, proje başlangıç tarihinden birinci yılın sonuna kadar geçen süreyi birinci performans dönemi, birinci yılın bitiminden ikinci yılın sonuna kadar geçen süreyi ise ikinci performans dönemi olarak ikiye ayrılmış ve sağlanacak destekler bu dönemlerdeki toplam prim gün sayısı kriter alınarak hesaplanmıştır. Birinci performans döneminde sağlanacak kredi,  toplam prim gün sayısı 180-539 olan işletmeye (1-2 Eleman) 5.000 TL,  540-1079 olan işletmeye (3-4 Eleman) 10.000 TL, 1080 ve üstü olan işletmeye (4 Üzeri Eleman) 20.000 TL, ikinci performans döneminde sağlanacak kredi ise 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL, 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL olacaktır.

Girişimcinin genç (30 yaşından gün almamış olmak), engelli (%40 oranından fazla), kadın, gazi ve 1. dereceden şehit yakını olması durumunda ise performans desteğine ilave olarak, asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; birinci ve ikinci performans dönemlerinde 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL destek sağlanacaktır.

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ise, sadece orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelere %75 destek oranı ile 10.000 TL şeklinde sağlanacaktır.

Ayrıca İmalat Sanayinde Kullanılmak Üzere Yeni Makina ve Teçhizat Alımında KDV istisnası bulunmaktadır.

 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile 3065 sayılı Kanun’un geçici 39’uncu maddesinde yer alan ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31 / 12 / 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum Yapın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top