Arge Merkezleri

Arge Merkezi Özellikleri

Ar-Ge Merkezlerini; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlayabiliriz.
5746 sayılı kanundaki tanım.

 • Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
 • Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
  İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar,
 • Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
 • Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 • Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
 • Proje Fikri Oluşturma ve Projelendirme Yeteneği olmalıdır.
 • İşletmenin Sonuçlandırılan, Yürütülen Ve Planlanan Ar-Ge Ve Yenilik Projeleri olmalıdır.
 • Proje İzleme, Değerlendirme Ve Bilgilendirme Sistematiği mevcut olmalıdır.
 • Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile İlgili Strateji ve Faaliyetleri olmalıdır.
 • İşletme Tarafından Alınan ve Ticarileştirilen Patentlerin olması büyük avantajlar getirir.
 • AR-GE faaliyetlerinin, kalite sistemine entegrasyonu yapılmalı ve belirtilen periyotlarda takip edilmesi sağlanmalı.
 • AR-GE faaliyetlerinin en genel hatlarıyla hedeflenen zaman ve maliyet hedeflerine uyumu aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarda ilgili birimlerce raporlanmalıdır.
 • Ar-Ge Merkezi Cihaz ve Ekipman Kapasitesi uygun olmalı. Kullanılma Yetkinliği mevcut olmalı.
 • Bilgi Kaynakları Yönetimi sağlanmalı. Patent veri tabanları büyük önem taşımakta olup Bilgi ve Deneyim Birikimi Oluşturma, İzleme, Geliştirme oturmuş olmalıdır.

Ar-Ge Merkezlerinde Sağlanan Muafiyetler

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden ArGe merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Ücretsiz

Şimdi Teklif Alın!

Scroll to Top