Kayseri Teknokent Danışmanlığı

Destekler & Teşvikler

Teknokent Danışmanlığı Hizmet Kapsamı

 • Teknopark başvuru dosyasının hazırlanması
 • Teknopark başvuru işlemlerinin yürütülmesi
 • Teknopark şirket açılışı işlemlerinin yürütülmesi
 • Teknopark yeni proje girişlerinin yapılması
 • Teknopark Şirketi Vergi Danışmanlığı Yapılması
 • Teknopark Şirketi Aylık Vergi İstisnası Raporlarının Oluşturulması
 • Teknopark Şirketi Yeni Proje Girişlerinin Oluşturulması
 • Teknopark Şirketi Proje Sonuç Raporlarının Oluşturulması

• Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,
• Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin bulunması veya geliştirilmesi
• Yeni ürünler madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi
• Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması
• Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri

Katma Değerli Teknopark Hizmetimiz

Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamında faaliyet gösteren firmaların çalıştırdıkları personel sayısına bağlı olarak aylık veya 3’er aylık dönemlerde vermekte oldukları personel vergi istisna raporu/beyannameleri dönemin tamamlanmasını takiben tam ve eksiksiz olarak 10 gün içerisinde Teknokent Yönetimine teslim edilmiş olmalıdır. Firmaların Ar-Ge projelerinde çalışmak üzere ilgili dönem içerisinde istihdam ettikleri (yeni Ar-Ge personeli alımı) Ar-Ge personeline ilişkin CV, SSK giriş, diploma vb. belgeler Teknokent Yönetimi’ne personel vergi istisna raporu/beyannamesi yanında teslim edilmelidir.

Teknokent Yönetici Şirketi girişimci firmaların faaliyetlerini düzenli olarak “Faaliyet İzleme Raporları” ile takip ederek faaliyetlerin güncelliği ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Girişimci firma, Faaliyet İzleme Rapor’unu her 3 aylık dönemin tamamlanmasını takiben 14 gün içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

Teknokent’te faaliyet gösteren girişimci firmalar “Firma Aylık Bildirge” tablosunu her ay için takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Teknokent Yönetimi’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların Esas Başvuru Dosyalarında bildirdikleri projeler zamanla tamamlanmakta ve yerini yeni projeler almaktadır. Bu süreçte T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na verilen bilgilerin doğruluğunun sağlanması ve mevzuatın getirdiği bütün imkân ve muafiyetlerden sorunsuz yararlanılabilmesi için Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların yeni projelerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermekte olan firmaların, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştireceği yeni projelerin değerlendirilebilmesi amacıyla, Yeni Proje Bilgi Formunu ve projeye ilişkin tüm belge ve eklerini projeye başlamadan en az 5 hafta önce eksiksiz olarak  Teknokent Yönetimine iletmesi gerekmektedir.

Teknokent Yönetimi girişimci firmalardan belli bir periyodik düzeni olmadan ilgili mercilerin talepleri üzerine ve/veya kendi kullanımı için belli formlara doldurulması gereken bilgi ve belgeler talep edebilir. Girişimci firmalar bu form ve belgelerin Yönetici Şirket tarafından ilgili mercilere iletilebilmesi için, belirtilen zaman çerçevesi içerisinde Teknokent Yönetimi’ne iletmekle yükümlüdür.

Muhasebe Hizmetlerimiz

-Mali tabloların, Finansal raporların ve karar alıcıların ihtiyacına uygun, finansal raporların hazırlanması

-Şirketlerin faaliyet konusuna ve mali yapısına uygun olarak muhasebe sistemi kurulması ve geliştirmesi konusunda danışmanlık

-Şirket değerinin yükseltilmesi, şirketin satışa veya fon girişine hazırlanması konusunda danışmanlık

–5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 sayılı Teknopark Kanunu teşviklerinden firmanın yararlandırılması

-Yatırım Teşvik ve İstisnalar konusunda bilgilendirme ve uygulama müşavirliği

-1 nolu Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği, tek düzen hesap planı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, muhasebe kayıtlarının tutulması.

-KDV/ KDV2 beyanname bildirimleri

-Muhtasar beyanname bildirimleri

-Kurum /Gelir geçici vergi beyanname çalışmaları ve bildirimleri

-Ba / Bs form bildirimleri

-Damga vergisi beyanname bildirimleri

-Kesin mizan bildirimleri

-Beyanname ve bildirge dönemlerinde muhasebe kayıtlarının kontrolü ve denetim çalışmaları

-Şirket Kuruluşu ve şube tescil, kapanış İşlemleri

-Sosyal güvenlik kurumlarında dosya açılış, kapanış ve bordro, e-bildirge işlemleri

-Ticaret odaları, vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarındaki resmi işlemlerde müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri

-Vergi mevzuatı ve güncel uygulamalar konusunda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri

AR-GE & Tasarım Destekleri

Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin, Ar-Ge mevzuatı ve nakit destek programları kapsamında sağlanan farklı teşvik ve desteklerden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılarına en uygun destek ve teşvik mekanizmasından faydalanmaları önem arz etmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kurumlar vergisi istisnası%100 Ar-Ge ve Tasarım indirimi
Gelir vergisi istisnası (%100)Gelir vergisi stopajı teşviki (%80-90-95)
Sigorta primi işveren hissesi desteği (%50)
Gümrük vergisi istisnası
Temel bilimler desteği
Damga vergisi istisnası (sadece bordrolarda)Damga vergisi istisnası
KDV istisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne sağlanan destek ve teşvikler aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu destek ve teşviklerden yararlanabilmek için, Şirketlerin 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda belirtilen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde konumlanması (yeni bir şirket kurmak/ mevcut şirketlere bağlı bir şube açmak suretiyle) gerekmektedir.

Kurumlar vergisi istisnası

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Gelir vergisi istisnası (+ücretlerde Damga Vergisi istisnası)

6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden 31.12.2023 tarihine kadar müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Sigorta primi desteği

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda sigorta primleri ile ilgili destek bulunmamakla birlikte, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge ve yazılım personelinin ücretlerine ilişkin sigorta primi işveren hissesi desteğine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Bu kapsamda, 4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20. Madde kapsamında ”4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesnadır. Bununla birlikte, 6170 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun’da yer alan KDV istisnasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, Kanun’da hali hazırda yer alan düzenlemeler 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır.

Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

Temel Bilimler Alanlarından Mezun Personel İçin Sağlanan Ek Destek

Temel bilimler alanlarında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2008 yılında yürülrlüğe girmiş olup, söz konusu Kanun kapsamında sağlanan vergisel destek ve teşvikler aşağıda açıklanmaktadır.

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi

5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı (%100’ü) 31/12/2023 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar- Ge/Tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde 50’si ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

 • Ar-Ge veya tasarım harcamalarının toplam ciro içindeki payı,
 • Tescil edilen ulusal veya uluslar arası patent sayısı,
 • Uluslar arası destekli proje sayısı,
 • Lisansüstü dereceli arastırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
 • Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,
 • Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

5746 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarı, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda herhangi bir süre kısıtlaması olmadan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Gelir Vergisi Stopaji Teşviki

5746 sayılı Kanun kapsamında, kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

 • Doktoralı veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
 • Yüksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı,
 • Diğerleri için %80’i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.


Sigorta Primi İşveren Payı Desteği

5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Damga Vergisi İstisnası

5746 sayılı kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Gümrük Vergisi İstisnası

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

Temel Bilimler Alanlarından Mezun Personel İçin Sağlanan Ek Destek

Temel bilimler alanlarında (matematik, fizik, kimya, biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.
 
Ücretsiz

Şimdi Teklif Alın!

Scroll to Top